Customer want to buy

ลงประกาศต้องการซื้อบ้านฟรี / ผู้ซื้อ

ข้อตกลงในประกาศต้องการซื้อบ้าน

1. เมื่อท่านพบกับฟอร์มในการกรอกข้อมูลลงประกาศต้องการซื้อบ้าน กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน มิฉะนั้น ระบบจะไม่สามารถให้ทำการบันทึกประกาศต้องการซื้อบ้านของท่านได้

2. หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกรุณาตรจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนท่านกดลงประกาศ