Member Register

สมัครสมาชิกเพื่อ ลงประกาศฟรี หรือ ฟรีเว็บไซต์โบรคเกอร์ / ผู้ขาย

ข้อตกลงในการสมัคร

1. เมื่อท่านผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนโดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าสู่ระบบ ซึ่งท่านต้องเก็บรักษา ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ

2. ห้ามมิให้มีการแอบอ้างว่าเป็นสมาชิกท่านอื่น รวมถึงกระทำการใดๆ ภายใต้ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือ ชื่อบุคคลอื่น นอกจากนั้น ห้ามมิให้ มีการแอบอ้างว่าเป็นทีมงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทีมงาน หรือมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน

3. ห้ามมิให้ ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในทุก ๆ ส่วนของ Website และ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบ Website ห้ามนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายโลโก้ ไปแอบอ้าง หรือกระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความบนประกาศ และ/หรือ ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าไม่สมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ห้ามมิให้ใช้ข้อความที่ข้ดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หากทางทีมงาน พบว่าท่านละเมิดข้อตกลงในการสมัครสมาชิก และการใช้บริการดังกล่าว ที่ได้ตั้งไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสถานภาพความเป็นสมาชิก และการให้บริการกับท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกและการใช้บริการ ข้างต้นนี้เป็นอย่างดีแล้ว และ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทุกประการ